Προγράμματα - Προσκλήσεις

Εναρμόνιση οικογενειακής- επαγγελματικής ζωής ΕΣΠΑ 2019-2021.


Η Ευρώπη σου Ευρωπαϊκή Ένωση

Βοήθεια και συμβουλές προς τους πολίτες της ΕΕ και τις οικογένειές τους.


ΚΔΑΠ

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020- 2021


ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑΟι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή ΚΔΑΠ με Voucher μέσω Εσπα θα έχετε πλήρη ενημέρωση και υποστήριξη από την ομάδα μας.

Μπορείτε να δείτε τις νέες οδηγίες για λήψη VOUCHER ΕΣΠΑ 2021.

Διαδικασία εγγραφής μέσω ΕΣΠΑ 2021

Συλλέγω τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απο ermis.gr.


Πίνακας Κατηγοριών οικογενειακής κατάστασης


Εκτύπωση ΑΜΚΑ απο το amka.gr


Εκκαθαριστικό σημείωμα 2019 taxisnet.gr


Δικαιολογητικά Απασχόλησης βάση κατηγορίας
Πίνακας κατηγοριών απασχόλησης


*(Δεν χρειάζεται να επισυνάψετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αρκετά αντλούνται αυτόματα απο το σύστημα)

Συμπληρώνω την ηλεκτρονική αίτηση στο ΕΕΤΑΑ


Επίσημη Ανακοίνωση 2020


Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης ΕΕΤΑΑ


(με τα δικά μου στοιχεία και του παιδιού μου).

Εγγραφή σε Δομή ΚΔΑΠ

Αφού ολοκληρώσω την Αίτηση ΕΕΤΑΑ, ελέγχω τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων στις 13/8. πίνακας.


Έπειτα, μπορώ να υποβάλω την ένταση μου από τις 14/8 – 18/8.


Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 20/8. Αποτελέσματα


Αφού εγκριθεί το VOUCHER ΕΣΠΑ, πηγαίνω και κάνω εγγραφή στο ΚΔΑΠ που έχω αποφασίσει έως τις 2/9.


Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων-Αποτελεσμάτων

Ερωτηματολόγιο Εισόδου

Την 1η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, συμπληρώνω και υποβάλω ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο Εισόδου.

Πληροφορίες

Όλες Οι Πληροφορίες Για Απόκτηση Voucher ΕΣΠΑ

Φέτος όλες οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά Ηλεκτρονικά. Οπότε δεν θα στείλεις κάπου τα δικαιολογητικά.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια εδώ
1. Ενέργειες ωφελουμένων:
α. Αφού λάβουν το(voucher), οι ωφελούμενοι απευθύνονται για την εγγραφή σε οποιαδήποτε Δομή ΚΔΑΠ της επιλογής τους.
β. Η εγγραφή στη Δομή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, που θα διατεθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μεταξύ της/του ωφελούμενης/ου με τη Δομή/Φορέα, στην οποία θα προσδιορίζονται ιδίως:
– Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
– Το ανώτατο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών
– Οι Υποχρεώσεις των ωφελουμένων
– Οι υποχρεώσεις της Δομής
γ. Κατά την εγγραφή, η/ο ωφελούμενη/ος υπογράφει τυποποιημένο έντυπο με το οποίο παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του.
δ. Την 1η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, η ωφελουμένη συμπληρώνει και υποβάλει ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο Εισόδου. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον Φορέα/Δομή μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. να ενημερώνεται για την πορεία της υποβολής των Δελτίων Εισόδου και Εξόδου.
* Η σύμβαση θεωρείται ενεργή μόνον με τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Εισόδου.
Μπορείς να βρείς όλες τις διαθέσιμες Δομές ΚΔΑΠ που δέχονται εγγραφή μέσω ΕΣΠΑ εδώ
-Στο τέλος κάθε μήνα, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να υπογράψουν μόνον οι ίδιοι το μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης, βάσει του οποίου βεβαιώνεται η παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή κατά το μήνα αυτό.
-Οι ωφελούμενοι, σε περίπτωση απουσίας του παιδιού τους πέραν των πέντε (5) συνεχόμενων ημερών, οφείλουν να προσκομίσουν στη Δομή, Υπεύθυνη Δήλωση ή ιατρικό πιστοποιητικό/ιατρική βεβαίωση στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος απουσίας του παιδιού τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δικαιούχος δύναται να προβεί σε ανάλογες μειώσεις.
-Οι ωφελούμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο Εισόδου στην ειδική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Σημειώνεται ότι η εγγραφή σε Δομή θεωρείται έγκυρη μόνον μετά την ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου Εισόδου. Το αντίστοιχο ισχύει και σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, όποτε κι αν αυτό συμβεί, όπου τότε οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο Εξόδου και να προσκομίσει στη Δομή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. *Σε καμία περίπτωση η μητέρα δεν πρέπει να αποκρύπτει την κατάσταση υγείας του παιδιού της, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Δομής.
-Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Δομής, τότε αποδίδεται στο Φορέα το αντίτιμο του τρέχοντος μηνός από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. -Σε περιπτώσεις διακοπής ή μη χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε κατόπιν δηλώσεως της ωφελούμενης είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας του Φορέα/Δομής, εξετάζεται η περίπτωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και διακόπτεται η απόδοση του αντιτίμου στον Φορέα. -Οι ωφελούμενοι, σε περίπτωση απουσίας του παιδιού τους πέραν των πέντε (5) συνεχόμενων ημερών, οφείλουν να προσκομίσουν στη Δομή, Υπεύθυνη Δήλωση ή ιατρικό πιστοποιητικό/ιατρική βεβαίωση στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος απουσίας του παιδιού τους. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αναιτιολόγητης απουσίας και της μη προσκόμισης των απαραίτητων ως ανωτέρω δικαιολογητικών, ο Δικαιούχος δύναται να προβεί σε ανάλογες μειώσεις. -Η ενεργοποίηση της «Αξίας τοποθέτησης» (voucher) ή η αλλαγή δομής ή η αλλαγή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της Δομής/Φορέα της γίνεται την πρώτη κάθε μήνα ή την πρώτη εργάσιμη κάθε μήνα και στην περίπτωση αυτή απαιτούνται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (σύμβαση, εξουσιοδότηση του ωφελούμενου, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της δομής, τυχόν τροποποιήσεις). Η ωφελούμενη διατηρεί το δικαίωμα ενεργοποίησης του voucher ΕΣΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, όποτε και εάν αυτό συμβεί πλην των δύο (2)τελευταίων μηνών. Επίσης, η ωφελούμενη διατηρεί την «αξία τοποθέτησης» (voucher), που της έχει χορηγηθεί σε περίπτωση αλλαγής Φορέα/Δομής υποδοχής του παιδιού του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.):
Για Παιδιά από 5 έως 12 ετών: 1.330€ για την κάθε βάρδια τεσσάρων (4) ωρών κατ’ ελάχιστον.
Οι μητέρες παιδιών.
Τα άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, ή επιμέλεια παιδιών και τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.
α) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
β) Να είναι εργαζόμενοι ή να είναι άνεργοι.
γ) Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:
› τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
› τις 30.000€ για μητέρες που έχουν τρία (3) παιδιά,
› τις 33.000€ για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά, και
› τις 36.000€ για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.
*Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του ωφελούμενου στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) και συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/μερών.
Όπως ισχύει, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να παρέχεται και να εξασφαλίζεται στα παιδιά η απασχόληση αυτών, εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική – οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.
Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υγιεινή και ασφαλής παραμονή των παιδιών σε κτίριο προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η καθαριότητα των χώρων.
Καλοκαίρι-Αργίες Οι σχολικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται τα Χριστούγεννα, οι Εθνικές Επετείοι ή/και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, οι ενοικιάσεις ή αγορά στολών ή ενοικιάσεις χώρων ή αιθουσών ή θεάτρων είναι προαιρετικές και δεν καλύπτονται από το (voucher) των ωφελουμένων. Υπηρεσίες Σίτισης Οι Δομές που εκ της αδείας τους προκύπτει ότι δεν παρέχουν σίτιση δε δικαιούνται να προβούν στην είσπραξη οποιουδήποτε ποσού αναφορικά με τις σχετικές αυτές υπηρεσίες. Μετακίνηση Στα ανωτέρω ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μετακίνησης και κατά συνέπεια θα βαρύνουν τους ωφελούμενους, εφόσον επιθυμούν την παροχή αυτών των υπηρεσιών.
Προσοχή! Δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση για Voucher:
Oι μητέρες που είναι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.
Οι μητέρες που κατοικούν σε δήμο που τα προνήπια είναι υποχρεωτικά δεν μπορούν να κάνουν αίτηση για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2015.